Regelzucht KNVB bij vorming Topklasse

1 maart 2010

Op donderdag 18 maart aanstaande wordt zowel een Buitengewone Algemene Vergadering Betaald Voetbal als een Buitengewone Bondsvergadering gehouden. Beide vergaderingen staan in het teken van de invoering van de Topklasse en contractspelers in het amateurvoetbal.
Opvallend is dat de KNVB haar wensenpakket heeft kenbaar gemaakt met betrekking tot minimale omvang van contracten in het amateurvoetbal, als ook op welke wijze de CAO voor contractspelers vorm en inhoud zou moeten worden gegeven.
In de optiek van de VVCS zijn dit zaken waar de KNVB volstrekt niets mee van doen heeft. Een CAO wordt gesloten tussen werkgevers- en werknemersorganisaties, en de VVCS ziet voor de KNVB geen enkele rol weggelegd aan de onderhandelingstafel bij een af te sluiten CAO voor contractspelers.
De huidige CAO in het betaald voetbal loopt nog door tot medio 2011. In het geval de CAO zou moeten gelden voor alle contractspelers, al dan niet werkzaam bij een Betaald Voetbal Organisatie of Amateurclub, zou de CAO tussentijds open gebroken moeten worden. De vraag die gesteld moet worden is niet alleen of dit wenselijk is, doch tevens welke partij namens de amateurclubs als gesprekspartner van de werknemersorganisaties kan optreden. Het Centraal Overleg Hoofdklassers (COH) is nog niet gerechtigd een CAO te sluiten, als zij al namens alle amateurclubs kan optreden. Voorts lijkt de voortvarendheid bij de amateurclubs tot het sluiten van een CAO niet echt groot. Eind oktober vond een eerste verkennend gesprek plaats tussen de werknemersorganisaties en een delegatie van de clubs in de Hoofdklasse, doch nadien werd niets meer van hen vernomen.
Duidelijk is echter wel dat noch het bestuur amateur voetbal van de KNVB noch haar professionals door de VVCS in deze als gesprekspartner zal worden gezien.

Tevens is de VVCS van mening dat met de komst van contractspelers in het amateurvoetbal, de spelers ook stemrecht, en op spelersgerelateerde issues instemmings- dan wel adviesrecht moeten krijgen in de Algemene Vergadering Amateurvoetbal van de KNVB als ook de Bondsvergadering, waarin zowel Betaald Voetbal als Amateur voetbal zijn vertegenwoordigd.
De regentencultuur in het Amateurvoetbal, waar de inbreng van spelers volstrekt niet wordt getolereerd, is de VVCS al jaren een doorn in het oog.