Privacyverklaring VVCS

De Vereniging van Contractspelers (VVCS), gevestigd aan de Scorpius 161,  2132 LR Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Website: www.vvcs.nl
Adres: Scorpius 161, 2132 LR, Hoofddorp
Telefoonnummer: +31 (0) 23 55 46 930

Persoonsgegevens welke de VVCS verwerkt
De VVCS verwerkt de persoonsgegevens van haar leden, hierna te noemen de leden en/of u, doordat de leden gebruik maken van onze diensten en/of omdat de leden deze zelf aan ons verstrekken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens welke wij daadwerkelijk verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Geslacht;
– Geboortedatum;
– Geboorteplaats;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Bankrekeningnummer.

Met welk doel en op basis van welke grondslag de VVCS  persoonsgegevens verwerkt
De VVCS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
-lidmaatschapsadministratie;
-informatievoorziening aan en advisering van haar leden.

Geautomatiseerde besluitvorming
De VVCS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de VVCS) aan te pas komt.

De VVCS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen
De VVCS heeft zelf een computerprogramma doen ontwikkelen ten behoeve van haar ledenadministratie. Voorts maakt de VVCS gebruik van het software pakket Clang.

Hoe lang bewaart de VVCS bedoelde persoonsgegevens
De VVCS bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode van uw lidmaatschap respectievelijk uw actieve loopbaan en een periode van twee jaar hierop volgend.

Delen van persoonsgegevens met derden
De VVCS verstrekt deze gegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover zulks nodig en vereist is om haar verplichtingen jegens u na te komen, alsmede indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan enige wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken
De VVCS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te (doen) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de VVCS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij de VVCS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens over welke wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vvcs.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De VVCS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De VVCS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vvcs.nl