CSR overlegt met bestuur KNVB

29 november 2011

Op 12 december a.s. geen verkiezing voor het voorzitterschap van de raad van toezicht.

Dit was hedenmorgen een van de gespreksonderwerpen tijdens het reguliere overleg tussen de Centrale Spelersraad en het Bestuur Betaald Voetbal van de KNVB. Er blijken onder de clubs nogal wat vragen gerezen te zijn over het profiel waaraan de nieuwe voorzitter heeft te voldoen. Het voorstel van het bestuur is dan ook om een benoemingscommissie in het leven te roepen die als eerste taak krijgt om een dergelijk profiel op te stellen. Vervolgens zal de commissie de in haar ogen beste kandidaat selecteren. Uiterlijk op 1 april 2012 moet deze kandidaat bekend zijn. Tot dat moment zou Benk Korthals dan in functie blijven.

Partijen bespraken ook de nieuw op te stellen dispensatieregeling overschrijvingen betaald voetbal. Uiteraard acht ook de CSR het van groot belang dat de in Nederland actieve spelers met een vonnis van de arbitragecommissie in de hand overschrijving kunnen krijgen naar een andere BVO buiten de reguliere window (en wel tot de tweede vrijdag van de maand maart).

 

De KNVB heeft toegezegd om medio januari 2012 nogmaals de vertegenwoordigers van clubs en spelers bij elkaar te roepen om te bezien of er gekomen kan worden tot een voor alle rechtstreeks betrokken partijen aanvaardbare versies van de opleidings- en amateurcontracten.

 

Partijen spraken verder over de mogelijke nationale aanpassingen van eventueel nieuw in te voeren regelgeving over spelersmakelaars (of straks: intermediairs). Het Engelse systeem zou hiervoor een prima voorbeeld kunnen zijn.

Een laatste onderwerp van gesprek vormde de mogelijke CAO voor het amateurvoetbal. De KNVB is verheugd met de positieve opstelling van de spelersvakbonden in deze.

Namens de VVCS waren Danny Hesp, Louis Everard en Ad Dieben vanmorgen aanwezig.