Alex Pastoor en AZ treffen regeling

6 november 2014

Bij aanvang van het dienstverband hadden beide partijen vertrouwen in een overeenkomst voor een langere termijn van twee jaar.  Door een reeks van niet voorzienbare gebeurtenissen is er een situatie ontstaan waarin verder doorgaan opeens geen optie meer was.

Alex Pastoor heeft in de periode van zijn dienstverband goed gefunctioneerd en heeft zich bereid getoond als een loyaal werknemer in te springen op momenten waarop dit door AZ nodig werd geacht. Hieruit blijkt het vertrouwen dat partijen in elkaar stelden.

Het is betreurenswaardig dat  op enig moment het wederzijds verwachtingspatroon niet meer overeenstemde.  In de daarop volgende escalatie is ten onrechte de integriteit van Alex Pastoor in beeld gekomen. Bepaalde beslissingen hieromtrent  hadden zeker zorgvuldiger en niet overhaast genomen moeten worden . Hierdoor is onnodige schade ontstaan.

De getroffen regeling impliceert nu dat van verwijten geen sprake is. De overeenkomst –waarover geen inhoudelijke mededelingen zullen worden gedaan-  doet zonder meer recht aan de persoon en positie van Alex Pastoor . Hij acht zich door de regeling grotendeels gerehabiliteerd en meent dat het nu tijd is om de draad op te pakken en naar de toekomst te kijken.

Directeur Louis Everard van de VVCS voegt hier nog het volgende aan toe: “”Hiermee komt een einde aan een voor Alex Pastoor hele vervelende en bizarre zaak. Als prima presterende werknemer moest hij veld ruimen. Waarom? Eigenlijk louter en alleen omdat AZ haar huiswerk voor het aantrekken van een hoofdtrainer bepaald niet briljant deed en Alex vervolgens, nadat hij desgevraagd verklaarde bereid te zijn om AZ te helpen als nieuwe hoofdtrainer, wel duidelijk maakte dat hij daarbij hechtte aan de overeengekomen duur van twee jaar van zijn dienstverband. Daarna heeft AZ getracht een onderbouwing te construeren om afscheid te kunnen nemen van Pastoor. Dit resulteerde in de nodige niet onderbouwde, onjuiste en inconsequente verwijten, welke nadien telkens, al dan niet publiekelijk, werden teruggenomen. Ten onrechte werd daardoor een volledig verkeerd beeld van Alex Pastoor geschetst. Uiteindelijk hebben partijen een regeling getroffen, waarvan de inhoud wat mij betreft hiervoor zeker een bewijst vormt”.