Auto’s in 2006 en de termijn voor het indienen van uw aangiftebiljet in 2005

26 maart 2006

Het jaar 2006 is alweer enige maanden onderweg. Enkele zaken behoeven aandacht. Als je van jouw club een auto voor privé gebruik ter beschikking hebt gekregen, dan moet de club met ingang van 1 januari 2006 bij de inhouding van loonheffing rekening houden met het voordeel in verband met dat privé gebruik. In beginsel bedraagt dit voordeel 22% van de cataloguswaarde.
Dit impliceert dat je met ingang van het jaar 2006 een lager netto salaris zult ontvangen. Immers, de werkgever houdt reeds de verschuldigde loonbelasting in over het privé voordeel van de aan jou ter beschikking gestelde auto. Mocht je in het verleden een voorlopige teruggaaf hebben ontvangen (omdat je bijvoorbeeld om belastingteruggave van de door jou betaalde hypotheekrente eigen woning verzoekt), dan zal de Belastingdienst rekening houden met het feit dat het privé voordeel van de auto reeds in de belastingheffing betrokken zal worden.

Overigens, mocht je op jaarbasis minder dan 500 kilometer privé rijden, dan kan de club voormelde inhouding achterwege laten. De club zal evenwel van jou een “verklaring géén privé gebruik” verlangen die je kunt aanvragen bij de Belastingdienst. Blijkt achteraf dat de verklaring ten onrechte is verleend, dan zal een naheffings­aanslag loonheffing worden opgelegd die de club op jou zal verhalen.

Als je van de Belastingdienst een uitnodiging tot het doen van aangifte voor de inkomstenbelasting 2005 hebt ontvangen, moet je deze aangifte vóór 1 april 2006 indienen. Je kunt de Belastingdienst verzoeken om uitstel te verlenen. Het is dan verstandig dit verzoek ruim voor 1 april te doen omdat je anders het risico loopt dat het verzoek niet gehonoreerd wordt.

Als je géén verzoek tot uitstel hebt ingediend zul je het aangiftebiljet dus voor
1 april moeten indienen. Laat je dat achterwege dan zal de Belastingdienst al vrij snel een aanmaning sturen. Je wordt dan verzocht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen de aangifte alsnog in te dienen. In de praktijk betekent deze aanmaning, dat je na 1 april nog ruwweg 2 à 3 weken de tijd hebt om de aangifte in te dienen.

Het niet indienen van de aangifte kan voor de Belastingdienst aanleiding geven een (verzuim)boete op te leggen. De boete geldt per verzuim en kan maximaal
€ 1.134,- bedragen. Omdat er géén aangifte is ingediend, zal de Belastingdienst zelfstandig jouw verzamelinkomen via een aanslagbiljet gaan vaststellen.

Vervolgens zul je overtuigend moeten aantonen dat het vastgestelde verzamelinkomen (en de verschuldigde inkomstenbelasting) onjuist (lees: te hoog) is vastgesteld. Dat lijkt géén aantrekkelijke marsroute.

Je kunt uiteraard ook de hulp van een belastingadviseur inroepen. Dit kan een aantal voordelen met zich brengen.
Een belastingadviseur kan gebruik maken van een speciaal voor hem geldend “uitstelregime”. Aan hem wordt alsdan een langere uitsteltermijn gegund.

Je hebt dan wat langer de tijd om de relevante gegevens te verzamelen. Denk hierbij aan de jaarloonopgave, het financiële jaarrapport van jouw bank of de relevante gegevens van de aan jou ter beschikking gestelde auto. Te zijner tijd kun je dan aan de belastingadviseur de gegevens verstrekken. Hij zal dan voor jou de aangifte samenstellen waarbij hij onder andere rekening zal houden met de actuele ontwikkelingen in de rechtspraak. Desgewenst kan in een persoonlijk gesprek de aangifte nader worden toegelicht.

Maar ook hier geldt dat jouw aangifte toch eens zal moeten worden ingediend. Het advies is dan ook om niet al te lang te wachten met het verzamelen van de relevante gegevens. Inmiddels zijn de belangrijke jaaropgaven door de diverse instanties (de club, de bank) wel verstrekt. Wacht daarom maar niet te lang met het aanleveren van jouw gegevens en maak een afspraak met jouw belastingadviseur.

Mocht je nog géén belastingadviseur hebben, dan kun je uiteraard contact met ondergetekenden opnemen. Als gevolg van een met de VVCS gemaakte afspraak, kan Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs jouw aangifte tegen een vast laag tarief samenstellen.

Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met
Stef Bekker of Edwin Arends, beiden als belastingadviseur werkzaam bij
Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag.
(telefoon: 070-3.025.825).