Einde contract per 30 juni 2019?

7 mei 2019

Wat geldt er wettelijk en wat werd in de CAO bepaald?
Oftewel, waar moet je op letten?

De aanzegplicht
De aanzegplicht geldt voor alle contracten welke voor bepaalde tijd (en een langere periode dan zes maanden) worden gesloten.
Omdat wij in het betaald voetbal (gedurende een periode van twaalf jaar) alleen contracten voor bepaalde tijd kennen, krijgt een ieder hier mee te maken. De aanzegplicht wil zeggen dat de club verplicht is om de speler minimaal een maand voor de afloopdatum van het contract schriftelijk te informeren of zij met hem verder wil, en zo ja, onder welke voorwaarden.
Deze verplichting geldt alleen voor de clubs.

Zegt de club niet tijdig aan, dan heeft dat de nodige gevolgen:
• Zegt de club niet aan, dan is zij een “boete” verschuldigd aan de speler van een maandsalaris;
• Zegt de club te laat aan, dan moet zij een “boete” naar rato betalen. Oftewel, twee weken te laat aanzeggen betekent twee weken salaris  doorbetalen;
• Ook wanneer de club nalaat om tijdig te laten weten dat zij het aflopend contract met de speler wenst te verlengen, zijn de “boetes” als hiervoor geschetst verschuldigd;

Deze nieuwe plicht geldt dus niet voor de speler die aangeeft zijn dienstverband met de club te willen beëindigen.

Let op, de vervaltermijn voor het verhalen van de boete is twee maanden. Heb je de club er op gewezen en blijft men weigerachtig, dan moet je verzoek dus voor 1 september 2019 bij de Arbitragecommissie van de KNVB zijn ingediend. Deze termijn kan niet worden verlengd.

Bij een aflopend eerste contract geldt alleen de aanzegplicht
Een eerste contract voor bepaalde tijd loopt automatisch af. Het maakt dan niet uit of dit eerste contract voor één of meerdere seizoenen werd gesloten. Dit betekent zoveel dat niemand hier iets aan hoeft te doen, noch hiertegen kan doen. Dit verandert niet. De club is dus niet verplicht hiervoor een tijdige mededeling te doen.
Wel geldt ook in dit geval de aanzegplicht (zie hiervoor).

Wat is er in de CAO veranderd?
In de nieuw gesloten CAO voor 2017-2021 is de mogelijke schadeloosstelling bij einde contract vervallen.
In plaats van de schadeloosstelling vergoeden de werkgevers de premie voor een verzekering ten behoeve van het weduwen- en wezenpensioen van de contractspelers.
De spelers houden wel hun recht op een transitievergoeding.

De transitievergoeding
De transitievergoeding is van toepassing voor alle werknemers (dus ook voetballers) die tenminste 24 maanden in dienst zijn geweest bij een werkgever en van wie het contract op initiatief van de werkgever werd beëindigd zonder dat de werknemer hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
Bij een dienstverband dat qua duur de tien jaar niet overtreft, bedraagt de transitievergoeding 1/3 maandsalaris per volledig gewerkt seizoen.

Let op!
Er zijn clubs die spelers een vaststellingsovereenkomst voorleggen waarin wordt bepaald dat partijen met wederzijds goedvinden overeenkwamen om het dienstverband te laten eindigen. Teken je dat als speler, dan is de consequentie dat je je recht op een transitievergoeding verspeelt. Immers, je hebt dan ingestemd met de beëindiging en is er dus geen einde van het dienstverband op initiatief van de werkgever.
Wat ook geregeld voorkomt is dat de club na eerst de beëindiging van het dienstverband (dat tenminste twee jaar moet hebben geduurd) te hebben aangezegd toch met de speler in onderhandeling treedt en hem een voorstel doet voor een nieuw contract. Wat zijn de consequenties voor de transitievergoeding indien de speler dit aanbod vervolgens weigert?
Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de hoogte van het door de club gedane aanbod. Was dit een gelijkwaardig of beter contract dan hij had, dan verspeelt de speler met een afwijzing zijn recht op een transitievergoeding.
Was het voorstel qua arbeidsvoorwaarden minder dan zijn laatste contract, dan heeft de afwijzing van de speler geen gevolgen voor zijn recht op een transitievergoeding.

Een paar voorbeelden ter verduidelijking 
• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt. De technisch directeur vertelt hem alleen mondeling dat de club niet verder wil.
    -De aanzegging had uiterlijk een maand voor de afloop van het contract schriftelijk moeten geschieden. De club is een maandsalaris als boete verschuldigd.
• Een speler met een eerste contract voor één seizoen dat afloopt. De club informeert hem twee weken voor de einddatum van zijn contract schriftelijk dat zij het dienstverband niet wenst te verlengen.
   -De aanzegging had twee weken eerder moeten geschieden. De club is een boete verschuldigd van twee weeksalarissen.
• Een al vijf jaar in het betaalde voetbal actieve speler met een al eerder verlengd contract krijgt per aangetekende brief voor 31 maart 2019 de mededeling dat de club niet verder wil met hem.
   -De speler heeft recht op de transitievergoeding, welke vijf keer een derde maansalaris bedraagt (1 2/3 maandsalaris).  

Twijfel je of heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract beëindigd en wil je zeker weten of je recht hebt op een transitievergoeding, en zo ja, hoe hoog dat (totale) bedrag dan behoort te zijn, neem dan geen risico en bel het kantoor van de VVCS. Dat geldt uiteraard ook wanneer je vragen hebt over de aanzegplicht.

Hoe wordt een contract beëindigd door de speler?
We hebben hiervoor al vastgesteld dat voor de speler geen aanzegplicht geldt.
Wel moeten we weer een onderscheid maken tussen een aflopend eerste contract en een aflopend, al eerder verlengd contract.
Gaat het om een aflopend eerste contract, dan eindigt dat automatisch en hoeft een speler dus niets te doen (wel geldt voor de club de aanzegplicht).
Is er sprake van een al eerder verlengd contract en deelde de club de beëindiging niet mee per 31 maart 2019, dan betekent dat, dat wanneer je als speler niets doet, het contract automatisch verlengd wordt voor één seizoen. Wil je dat als speler niet, dan moet je de club schriftelijk en liefst per aangetekende brief laten weten dat je het dienstverband wenst te laten eindigen per 30 juni aanstaande. Let wel op dat zelf beëindigen betekent dat je normaliter geen WW krijgt indien je bij einde contract geen werk hebt.

Hoe en wanneer dat te doen?
Een speler moet deze mededeling doen middels een aangetekende brief, en wel uiterlijk op 15 mei 2019.
Let wel, doe dit alleen wanneer je zekerheid hebt over een nieuwe club. Door het zelf laten eindigen van je contract verspeel je je rechten op een eventuele werkloosheidsuitkering. Wees hiermee dus heel voorzichtig en neem bij twijfel contact op met de VVCS.
Beëindig je zelf je contract, dan heb je dus geen recht op een transitievergoeding.

De VVCS sollicitatieservice
Heb je omdat je nog geen nieuwe club vond een werkloosheidsuitkering aangevraagd, neem dan ook contact op met de VVCS. Als lid kun je namelijk een beroep doen op de VVCS Sollicitatieservice. Dit betekent dat de VVCS jouw sollicitatieverplichting tijdelijk overneemt om jou in staat te stellen om goed na te denken over en je voor te bereiden op de volgende stap.