SPELERSMAKELAAR HEET NU INTERMEDIAIR

2 april 2015

Per 1 april heeft iedere spelersmakelaar zijn licentie in te leveren. Hij kan dan besluiten om zich bij de KNVB te laten registreren als intermediair.

Dat is het gevolg van FIFA besluitvorming. De FIFA heeft een voor ieder lid-land geldend minimum pakketje aan regelgeving uitgevaardigd. Deze regelgeving is zo minimaal dat spelers hierdoor zeker niet naar behoren worden beschermd. Letten zij niet op, dan kunnen zij geconfronteerd worden met jarenlange wurgcontracten, die op basis van de FIFA regels gewoon rechtsgeldig zijn.

De FIFA heeft het aan alle individuele landen overgelaten om de minimum regels nationaal aan te scherpen. De KNVB heeft hieraan gehoor gegeven. De VVCS maakte deel uit van de Werkgroep Spelersmakelaars, waarin alle relevante partijen vertegenwoordigd waren.

Waartoe heeft de werkgroep onder meer besloten?
• Intermediairs zullen zich jaarlijks hebben te registreren;
• Bij elke registratie zullen zij een Verklaring Omtrent het Gedrag moeten overleggen;
• Intermediairs zullen zich hebben te onderwerpen aan de jurisdictie van de KNVB. Hierdoor zijn zowel de tuchtrechtelijke organen, alsook de arbitragecommissie bevoegd om waar nodig op te treden en geschillen te beslechten;
• Een maximale duur van twee jaar van een met de speler te sluiten vertegenwoordigingsovereenkomst, zonder de mogelijkheid van een automatische verlenging;
• Een verbod om werkzaamheden te verrichten voor spelers jonger dan 15 jaar en zes maanden;
• Het doorhalen van de registratie bij reglementair wangedrag en/of het plegen van een misdrijf, gevolgd door een periode tot 5 jaar waarin de betrokkene niet opnieuw kan worden geregistreerd;
• Het verbod om spelers en/of ouders te lokken en te binden middels  (financiële) giften;
• Een door de KNVB aan organisaties te gunnen objectief keurmerk.

De komende periode worden de eisen van het keurmerk nader ingevuld.