Stichting CSR

6 augustus 2012

Oprichting en samenstelling CSR
De Centrale Spelersraad is in februari 1985 door het Bestuur Betaald Voetbal in het leven geroepen. De CSR heeft advies- en instemmingsrecht met betrekking tot de positie van de spelers binnen de sectie Betaald Voetbal.
De Centrale Spelersraad bestaat per 1 september 2016 uit: Mark Jan Fledderus (Heracles Almelo), Steef Nieuwendaal (RKC Waalwijk), Jordens Peters (Willem II), Willem Janssen (FC Utrecht), Jens van Son (Roda JC Kerkrade), Bram van Polen (PEC Zwolle), Benjamin van den Broek (Telstar), Robin Pröpper (Heracles Almelo), Matthew Steenvoorden (SC Cambuur) en Tom van Weert (FC Groningen).

Voorzitter van de CSR is Danny Hesp; Ad Dieben is secretaris en ook Louis Everard en Ko Andriesen, maken als niet actieve spelers deel uit van de CSR.

Op dinsdag 2 april 1985 werd de CSR door de voorzitter betaald voetbal André van der Louw officieel geïnstalleerd. CSR-voorzitter Louis van Gaal van Sparta sprak daarbij de hoop uit dat de KNVB en de CSR in goede harmonie met elkaar zouden gaan samenwerken aan een beter betaald voetbal.
De lijst van spelers die sinds 1985 zitting hebben gehad in de CSR en de clubs waarvoor zij uitkwamen, maakt duidelijk dat de CSR in alle lagen van het Nederlands voetbal zijn geledingen heeft en sinds de oprichting op een breed draagvlak kan rekenen.

Dit is de chronologische lijst van de (ex-)spelers die sinds 1985 in de CSR zitting hebben gehad:
Louis van Gaal (Sparta),Martin Vreysen (FC Twente), Graeme Rutjes (Excelsior), Ton de Kruyk (FC Utrecht), Hidde Reys (Heerenveen), André Stafleu (Feyenoord), Manfred Nan (Telstar), Theo van Duivenbode (Ajax en Feyenoord), Wim Koevermans (Fortuna Sittard), Remy Reynierse (VVV), Remco Boere (FC Den Haag), Theo van Seggelen (Telstar), Keje Molenaar (Feyenoord), Peter Gerards (RKC), Jacques den Bakker (DS ’79), Jan Olde Riekerink (Sparta), Peter Bosz (Feyenoord), André Stuyt (FC Volendam), Marcel Brands (RKC), Roberto Lanckohr (MVV), Edwin Olde Riekerink (FC Groningen), Martin van Ophuizen (AZ), Edward Sturing (Vitesse), Patrick van Diemen (RKC), Ulrich Wilson (Emmen), John Lammers (RKC), Theo Migchelsen (Emmen), Nico Jalink (Sparta), Marc van Hintum (Vitesse), Roy Beukenkamp (FC Groningen), Mariano Bombarda (Willem II en Feyenoord), Raymond Atteveld (ADO Den Haag), John van den Brom (De Graafschap), Patrick Zwaanswijk (FC Utrecht), Alfred Schreuder (NAC en Feyenoord), Danny Hesp (NEC en RBC Roosendaal), Jeffrey van As (ADO Den Haag), Mischa Rook (TOP Oss), Jochem van der Hoeven (Fortuna Sittard), Arco Jochemsen (FC Twente en FC Zwolle), Arno van Zwam (NAC Breda), Misha Salden (Stormvogels/Telstar), Hans Vonk (Ajax), Sander van Gessel (FC Groningen en NAC Breda), Jan Bruin (Cambuur Leeuwarden en Stormvogels/Telstar), Joost Broerse (FC Utrecht), Roy Hendriksen (Helmond Sport), Misha Salden (Stormvogels/Telstar), Robert Molenaar (RBC Roosendaal), Jim van Fessem (De Graafschap), Dirk Jan Derksen (VVV-Venlo), Ger Senden (Roda JC), Maikel Aerts (WillemII), Evgeniy Levchenko (FC Groningen), Robert van Boxel (MVV), Geoffrey Galata (Top Oss), Martijn Reuser (NAC Breda) en Sjors Verdellen (VVV-Venlo), Niek Ripson (FC Emmen), Rudy Jansen (cambuur), Sjoerd Winkens (Helmond Sport), Alje Schut (FC Utrecht), Mark Jan Fledderus (Heracles Almelo), Koen van de Laak (FC Groningen), Evgeniy Levchenko (Willem II), Sjoerd Ars (FC Zwolle) en Steef Nieuwendaal (Sparta Rotterdam), Jorden Peters (Willem II), Cedric van der Gun (FC Utrecht), Tim Bakens, (SC Cambuur), Gerard Aafjes (FC Zwolle), Ruud Swinkels (PSV), Benjamin van den Broek (FC Den Bosch), Frank van Kouwen (De Graafschap), Jorrit Hendrix (PSV), Jens van Son (FC Eindhoven), Bram van Polen (PEC Zwolle), Robin Pröpper (De Graafschap), Arjan Swinkels (Roda JC Kerkrade), Matthew Steenvoorden (FC Dordrecht) en Tom van Weert (FC Groningen).

VOORGESCHIEDENIS CSR
In 1977 (23 jaar na invoering van het betaald voetbal) slaagde de VVCS er voor het eerst in de medezeggenschap van de spelers van het betaalde voetbal vast te leggen in de reglementen van de KNVB. Deze rechten bestonden uit een zetel in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal voor elke spelersraad van een profclub plus twee van de zeven zetels in het Bestuur Betaald Voetbal.

Dit betrekkelijk eenvoudige, op het verenigingsrecht gebaseerde, systeem heeft tot 1983 redelijk tot goed gefunctioneerd. Het dragen van medeverantwoordelijkheid door de spelers zorgde voor rust in het betaalde voetbal.

Na een aantal conflicten tussen de spelersafvaardiging en de FBO werd door de KNVB in 1985 een nieuw systeem ingevoerd dat deels is gebaseerd op het verenigingsrecht en deels op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR).

Op dinsdag 2 april 1985 werd de CSR door de voorzitter betaald voetbal André van der Louw officieel geïnstalleerd. De eerste voorzitter van de CSR, Sparta-speler Louis van Gaal, sprak daarbij de hoop uit dat KNVB en CSR in goede harmonie met elkaar zouden gaan samenwerken aan een beter betaald voetbal. De overige spelers die van de eerste CSR deel uitmaakten waren: Martin Vreysen (FC Twente) Graeme Rutjes (Excelsior), Ton de Kruyk (FC Utrecht), Hidde Reys (Heerenveen), André Stafleu (Feyenoord) en Manfred Nan (Telstar).

HUISHOUDELIJK REGLEMENT CENTRALE SPELERSRAAD.
 
1.Begripsbepalingen.

1.1.Dit reglement verstaat onder;

a. Centrale Spelersraad, het overkoepelende medezeggenschapsorgaan van de spelersraden van de clubs betaald voetbal in de KNVB.
b. spelersraad, het medezeggenschapsorgaan van de spelers bij de clubs betaald voetbal.
c. commissie van afgevaardigden. Het dagelijks bestuur van de Centrale Spelersraad.
d. bestuur betaald voetbal, het bestuur van de afdeling betaald voetbal van de KNVB.
e. algemene vergadering betaald voetbal, de vergadering van de afgevaardigden van de clubs betaald voetbal en de twee afgevaardigden van de spelersraden.
f. vereniging van contractspelers (VVCS), de belangenorganisatie van de spelers betaald voetbal, gevestigd te ’s-Gravenhage.

2. Samenstelling en zittingsduur.

2.1. De Centrale Spelersraad bestaat uit tenminste twaalf leden van wie tenminste acht leden als aktief betaald voetballer werkzaam moeten zijn.
2.2. De Centrale Spelersraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter.
2.3. De Centrale Spelersraad benoemt een secretaris.
2.4. De leden van de Centrale Spelersraad treden in principe op 15 september van elk jaar af. De aftredende leden van de Centrale Spelersraad zijn terstond herkiesbaar.
2.5. Nieuwe leden van de Centrale Spelersraad worden op 16 september van elk jaar benoemd, tenzij benoemd in een tussentijdse vacature.
 
3. Kandidaatstelling en verkiezing.
3.1. De aanstelling en benoeming van leden van de Centrale Spelersraad wordt georganiseerd door de Centrale Spelersraad.
3.2. Verkiesbaar zijn contractspelers die tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt.
3.3. De voorzitter en overige leden van het bestuur van de Centrale Spelersraad, hierna de CSR, worden door het bestuur van de CSR kandidaat gesteld. Tenminste 8 spelersraden kunnen de CSR aanbevelingen doen terzake van de kandidaatstelling van zowel de voorzitter als de overige leden van het bestuur. Aanbevelingen voor deze kandidaatstelling dienen uiterlijk op 15 augustus van ieder jaar schriftelijk en onder geheimhouding aan de CSR bekend worden gemaakt.
3.4. Tussen 1 september en 7 september van ieder jaar maakt de CSR schriftelijk aan de spelersraden bekend welke kandidaten zij voornemens is om voor te dragen voor benoeming.
3.5. Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een week na de dag waarop kennis is genomen van het in lid 4 bedoelde voornemen, laten de spelersraden weten aan de CSR of bezwaren bestaan tegen de benoeming van een of meer van de door het bestuur voorgedragen kandidaten. Een bezwaar tegen de benoeming van een kandidaat dient met redenen omkleed te zijn, waarbij in ieder geval aangegeven wordt waarom de betrokken persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van zijn taak als bestuurslid.
3.6. In het geval het bestuur van de CSR de kandidaat tegen wiens benoeming de spelersraden bezwaar hebben geuit toch wenst voor te dragen, kan het bestuur dit alleen doen nadat tenminste tweederde van de spelersraden de voordracht van het bestuur van de CSR ondersteunen.
3.7. De ondersteuning als bedoeld in 3.6. dient schriftelijk te geschieden.
3.8. In geval van een tussentijdse vacature regelt de CSR de kandidaatstelling en de benoeming.
 
4. Werkwijze en secretariaat.
4.1. De Centrale Spelersraad komt voltallig tenminste twee maal per jaar in vergadering bijeen.
4.2. De commissie van afgevaardigden komt tenminste zes maal per jaar in vergadering bijeen.
4.3. Een vergadering is slechts tot besluiten bevoegd indien de meerderheid van de leden van de Centrale Spelersraad danwel de commissie van afgevaardigden aanwezig is.
4.4. De Centrale Spelersraad of diens commissie van afgevaardigden heeft het recht zich te laten bijstaan door externe deskundigen.
4.5. De kosten verbonden aan het functioneren van de Centrale Spelersraad en de deskundige bijstand zijn voor rekening van het bestuur betaald voetbal, welk bestuur elk jaar voor 1 juli een budget aan de Centrale Spelersraad verstrekt.
4.6. Het secretariaat van de Centrale Spelersraad is gevestigd ten kantore van de Vereniging van Contractspelers.
4.7. Tenzij dit reglement anders bepaalt, neemt de Centrale Spelersraad besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Blanco stemmen tellen niet mee.
4.8. Bij staking van stemmen wordt het voorstel op de eerstvolgende vergadering opnieuw geagendeerd. Indien dan wederom de stemmen staken, wordt het voorstel te zijn verworpen.
4.9. Van iedere vergadering van de Centrale Spelersraad wordt een verslag gemaakt.
4.10 Het bestuur van de Centrale Spelersraad geeft elk jaar een jaarverslag uit ten behoeve van de contractspelers. Dit jaarverslag wordt o.a. aan de spelersraden toegezonden.
4.11 De Centrale Spelersraad kan vaste en ad-hoc-commissies benoemen.
 
5. Commissie van afgevaardigden.
5.1. De commissie van afgevaardigden is het dagelijks bestuur van de Centrale Spelersraad.
5.2. De Centrale Spelersraad benoemt uit zijn midden vier leden, die tezamen de commissie van afgevaardigden vormen.
5.3. De commissie van afgevaardigden wordt bijgestaan door de secretaris van de Centrale Spelersraad en/of deskundigen als bedoeld in 4.4.
5.4. De Centrale Spelersraad benoemt uit zijn midden twee leden, die als afgevaardigden van de spelersraden zitting hebben in de algemene vergadering betaald voetbal.
 
6. Taken en bevoegdheden.
6.1. Taken en bevoegdheden van de Centrale Spelersraad t.o.v. de KNVB  zijn in grote lijnen geregeld in het reglement betaald voetbal alsmede in deze op schrift gestelde werkafspraken met het Bestuur Betaald Voetbal.
6.2. Taken en verplichtingen van de Centrale Spelersraad ten opzichte van de spelersraden zijn geregeld in op schrift gestelde werkafspraken met de spelersraden.
 
7. Slotbepalingen.
7.1. Dit reglement kan worden vastgesteld en/of gewijzigd bij besluit van de Centrale Spelersraad.
7.2. In een vergadering waarin wordt besloten het reglement te wijzigen of aan te vullen dienen tenminste 2/3 van het aantal leden van de Centrale Spelersraad aanwezig te zijn.
7.3. Een besluit als bedoeld in 7.1. komt tot stand bij een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
 
Herzien en vastgelegd in vergadering van Centrale Spelersraad, d.d. 25 april 2001.