Verplichtingen BVO bij opzegging van een contract

31 maart 2014

Wat moet een club doen om de arbeidsrelatie dan te laten eindigen ?
In het voetbal kennen we alleen contracten die voor bepaalde tijd (let op: het maakt dan niet uit of het om een contract voor één seizoen of bijvoorbeeld vier seizoenen gaat) worden afgesloten.

Het eerste onderscheid dat hierbij gemaakt moet worden is tussen een aflopend eerste contract en een aflopend, al eerder door dezelfde club verlengd contract. Een eerste contract loopt van rechtswege af. Dit betekent zoveel dat niemand hieraan iets hoeft te doen, noch hiertegen kan doen.
Heb je als speler een al eerder verlengd contract en besluit jouw club dat zij niet verder met je wil, dan is het aan hen om jou dat per aangetekende brief op uiterlijk 31 maart te laten weten. Oftewel, dat had al moeten gebeuren.
Deed de club dat niet, dan betekent dat, dat jouw contract automatisch wordt verlengd voor het seizoen 2014/2015 en wel onder dezelfde financiële voorwaarden zoals die gelden tijdens het nu nog lopende seizoen 2013/2014.

Heb ik na beëindiging van mijn contract door de club recht op een schadeloosstelling?
Hiervoor is in de CAO een regeling getroffen. Let op dat er een onderscheid wordt gemaakt in drie situaties.

De eerste betreft een speler die gedurende dit seizoen actief is de eredivisie. Wil deze in aanmerking komen voor een schadeloosstelling, dan moet voldaan  zijn aan alle drie de volgende eisen:
• er moet dus sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club middels een uiterlijk per 31 maart verzonden aangetekende brief werd opgezegd;
• de speler moet aan het einde van dit seizoen tenminste vijf opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
• in het seizoen 2013/2014 mag zijn gegarandeerde inkomen (= in de regel basissalaris plus vakantietoeslag) niet hoger zijn geweest dan drie keer het maximum dagloon in het kader van de WW/WAO, oftewel 3 x € 51.417,–  = € 154.251,–.

Ook voor de nu in de eerste divisie actieve spelers geldt dat zij bij einde contract dienen te voldoen aan alle drie de volgende eisen:
• er moet sprake zijn van een al eerder verlengd contract dat door de club  middels een uiterlijk op 31 maart jl. verzonden aangetekende brief werd  opgezegd;
• de speler moet inclusief dit seizoen tenminste drie opeenvolgende seizoenen in dienst zijn geweest bij zijn huidige club;
• in het huidige seizoen mag het gegarandeerde inkomen niet hoger zijn geweest dan één maal het maximum dagloon in het kader van de WW/WAO, oftewel € 51.417,–.

De derde situatie betreft de spelers van clubs die bij aanvang van dit seizoen  promoveerden naar de eredivisie. Concreet betreft deze situatie dus SC Cambuur en Go Ahead Eagles. 
Voor hen moeten we twee situaties onderscheiden.
De eerste is dat zij er in slagen om zich te handhaven op het hoogste niveau. Dan gelden ook voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers bij het einde van het seizoen 2013/2014 de drie eisen zoals hierboven weergegeven voor de in de eredivisie actieve spelers.
Voor het geval SC Cambuur of Go Ahead Eagles onverhoopt aan het einde van dit seizoen mocht degraderen, dan gelden voor de spelers van die club de eerste divisie eisen.
Deze speciale overgangsregeling geldt maar één seizoen. Dus wanneer  SC Cambuur en Go Ahead Eagles zich dit seizoen weten te handhaven, gelden voor de bij deze clubs in dienst zijnde spelers tot nader order de eredivisie eisen.

Hoe hoog is dan die schadeloosstelling? En geldt er ook een maximum bedrag?
Voor contracten ingaand per of na 1 juli 2010 geldt dat de speler voor ieder seizoen dat hij bij club actief was gerechtigd is tot ½ maandsalaris. Met maandsalaris wordt dan bedoeld het laatst geldende maandsalaris. Er geldt daarbij een maximum van 3 ½ maandsalaris

Maar let op!
Voldoe je aan de eisen, maar tekende je het aflopende contract voor 1 juli 2010, dan heb je recht op de schadeloosstelling, welke gold onder de oude CAO. Dit is een geheel maandsalaris voor ieder seizoen dat je bij je laatste club speelde, zonder dat daarbij een maximum geldt. Oftewel, speelde je zes seizoenen bij jouw club, dan heb je recht op zes hele maandsalarissen (zoals nu geldend).

Heb je vragen?
Heeft de club jouw eerder verlengde contract opgezegd en wil je zeker weten of je recht hebt op een schadeloosstelling, en zo ja, hoe hoog dat bedrag dan behoort te zijn, neem dan geen risico en bel het kantoor van de VVCS.